Citiranje podataka

Zbog čega je neophodno citirati skupove podataka? 

Citiranje skupova podataka u nauci je podjednako važno kao i citiranje radova iz časopisa, monografija i drugih izvora korišćenih u procesu istraživanja.

Prema Zajedničkoj deklaraciji principa za citiranje podataka (Joint Declaration of Data Citation Principles) podaci se smatraju legitimnim rezultatom istraživanja, koji se mogu citirati. Citiranje podataka, kao i drugih naučnih dokaza i izvora predstavlja dobru istraživačku praksa i deo naučnog ekosistema koji podržava ponovnu upotrebu podataka.

Pored potvrde i priznanja autorskih izvora, citiranje podataka ima i druge koristi. Ono identifikuje podatke i omogućava njihovo lakše pronalaženje, omogućava reprodukciju rezultata istraživanja i, u nekim slučajevima, ispunjava određene zahteve izdavača naučnih publikacija. 

Kako citirati korišćene skupove podataka? 

Uopšteno, citiranje podataka podrazumeva navođenje sledećih podataka:

  • Autor – imena svakog autora ili organizacije odgovornog za kreiranje skupa podataka
  • Datum objavljivanja – godina kada je skup podataka objavljen ili diseminovan 
  • Naslov – kompletan naslov skupa podataka, uključujući i brojnu verziju, ukoliko je primenjiva
  • Izdavač i/ili distributer – organizacioni entitet koji omogućava dostupnost skupova podataka putem arhiviranja, proizvodnje, izdavanja i/ili distribuiranja skupova podataka
  • Elektronska lokacija ili identifikator – veb adresa ili jedinstveni globalni identifikator koji se koristi za lokaciju skupova podataka (kao npr. DOI). Dodati datum preuzimanja ukoliko naslov ili lokator nisu specifični za korišćeni skup podataka. 

Primer 1: 

Bachman, Jerald G., Lloyd D. Johnston, and Patrick M. O’Malley. Monitoring the Future: A Continuing Study of American Youth (12th-Grade Survey), 1998 [Computer file]. Conducted by University of Michigan, Survey Research Center. ICPSR02751-v1. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [producer and distributor], 2006-05-15. http://dx.doi.org/10.3886/ICPSR02751. 

Primer 2: 

Office for National Statistics. Social Survey Division, Northern Ireland Statistics and Research Agency. Central Survey Unit. (2015). Quarterly Labour Force Survey, 1992-2015. [data collection]. UK Data Service. Retrieved from: http://discover.ukdataservice.ac.uk/series/?sn=2000026. 

U slučaju korišćenja publikacija, citiranje podataka ima nekoliko stilova: 

  • APA (6. izdanje) 

Smith, T.W., Marsden, P.V., & Hout, M. (2011). General social survey, 1972-2010 cumulative file (ICPSR31521-v1) [data file and codebook]. Chicago, IL: National Opinion Research Center [producer]. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor]. doi: 10.3886/ICPSR31521.v1 

  • MLA (7. izdanje) 

Smith, Tom W., Peter V. Marsden, and Michael Hout. General Social Survey, 1972-2010 Cumulative File. ICPSR31521-v1. Chicago, IL: National Opinion Research Center [producer]. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2011. Web. 23 Jan 2012. doi:10.3886/ICPSR31521.v1 

  • Chicago (16th edition) (Autor-datum) 

Smith, Tom W., Peter V. Marsden, and Michael Hout. 2011. General Social Survey, 1972-2010 Cumulative File. ICPSR31521-v1. Chicago, IL: National Opinion Research Center. Distributed by Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research. doi:10.3886/ICPSR31521.v1 

Dodatni izvori: