O nama

DATA CENTAR SRBIJA za društvene nauke je nacionalni centar podataka Republike Srbije osnovan 2014. godine kao organizaciona jedinica Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, sa ciljem da identifikuje značajne izvore podataka u okviru velikog broja disciplina društvenih nauka, da ih prikupi i pripremi za dugoročno čuvanje i da omogući distribuciju za upotrebu u naučne i obrazovne svrhe. 

DATA CENTAR SRBIJA je nastao kao rezultat FP7 projekta SERSCIDA – Support for Establishment of National / Regional Social Science Data Archives (Podrška osnivanju nacionalnih / regionalnih arhiva podataka u društvenim naukama (2012-2014). SERSCIDA je bila zamišljena kao strateški projekat za saradnju i razmenu znanja između EU zemalja, koje su uključene u rad Konzorcijuma evropskih arhiva podataka iz oblasti društvenih nauka (CESSDA) i zemalja zapadnog Balkana (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina).  

Dalji razvoj DATA CENTRA SRBIJA bio je podržan od strane Švajcarske nacionalne fondacije za nauku, u okviru SCOPES projektnog okvira. U periodu 2015-2017. istraživači Instituta ekonomskih nauka Beograd realizovali su projekat SEEDS (South-Eastern European Data Services). Projekat je imao za cilj da proširi napore koji su postignuti tokom projekta SERSCIDA. Podržan je i od strane CESSDA, sa težnjom da se novi digitalni arhivi u društvenim naukama osnuju u svim zemljama Evrope. Novi partneri na projektu imali su priliku da koriste iskustva zemalja koje su već ostvarile napredak na ovom polju. U okviru realizacije SEEDS projekta, IEN je realizovao i projekat RRPP Data Rescue u okviru koga se prikupljeni izuzetno vredni skupovi podataka proistekli iz istraživanja realizovanih u okviru programskog okvira  Regional Research Promotional Programme – RRPP. 

U istom periodu realizovan je i HORIZON2020 projekat CESSDA SaW (Strengthening and Widening). Nakon uspešnog osnivanja konzorcijuma CESSDA ERIC u novoj organizacionoj formi, 2013. godine pojavila se potreba za jačanjem i širenjem mreže digitalnih arhiva, kako bi se osigurala održivost i pokrivenost cele Evrope. Glavni cilj projekta bio je da se obezbede uslovi i učine inicijalni koraci ka stvaranju pouzdanih servisa podataka u društvenim naukama širom kompletne Evropske istraživačke oblasti (European Research Area – ERA), koji će biti u stanju da zadovolje potrebe istraživača nove generacije.