Pravila pristupa podacima

Pristup arhiviranim podacima regulisan je definisanim autorskim pravima i stepenom osetljivosti podataka. Autori podataka imaju mogućnost postavljanja i dodatnih uslova koje je potrebno poštovati. U tom je slučaju, osim standardne registracije, potrebno tražiti i dozvolu autora i prihvatiti Uslove koje je on postavio. 

U zavisnosti od nivoa kontrole pristupa, deponovani fajlovi su kategorizovani u dve grupe: 

  1. Podaci sa slobodnim pristupom (Free-Use-Files, FUF) su fajlovi koje je moguće koristiti isključivo u svrhe naučne analize u akademskim istraživanjima i nastavi, a kojima se može pristupiti bez dozvole deponenta.
  2. Podaci za upotrebu u naučne svrhe (Scientific-Use-Files, SUF) su fajlovi kojima je moguće pristupiti samo uz pisano odobrenje deponenta. Potrebno je da korisnik stupi u kontakt sa DATA CENTAR SRBIJA sa zahtevom za podatke, koji se dalje prosleđuje autoru podataka. Kada autor odobri pravo na upotrebu podataka, korisnik može dobiti fajl sa podacima. Da bi pristupio ovim fajlovima, neophodno je i da korisnik potpiše ugovor o uslovima korišćenja (videti detaljnije u dokumentu Politike i procedure).