Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Najave iz sveta digitalnih arhiva podataka

Danski nacionalni arhiv (DNA) izdao je publikaciju za istraživače „FAIRy tale“

U publikaciji „FAIRy tale“, koje je rezultat projekta „FAIR Accross“, prikazan je koncept FAIR podataka u nauci, na originalan i šaljiv način.

FAIR podaci zadovoljavaju sledeće kriterijume:
1. Findable – Prvi korak u (ponovnoj) upotrebi podataka je njihovo pronalaženje. Metapodaci i podaci trebalo bi jednostavni za pronalaženje, kako za ljude, tako i za računare. Mašinsko čitljivi metapodatcisu od suštinskog značaja za automatsko pronalaženje skupova podataka, tako da je ovo suštinska komponenta procesa FAIRifikacije.
2. Accessible – Kada korisnik pronađe željene podatke, mora znati kako da im pristupi, uz moguće opcije autentifikacije i autorizacije.
3. Interoperable – Podaci se obično moraju integrisati sa drugim podacima. Pored toga, podaci moraju da budu kompatibilni sa aplikacijama ili radnim tokovima za analizu, skladištenje i obradu.
4. Reusable – Krajnji cilj FAIR-a je optimizacija ponovne upotrebe podataka. Da bi se to postiglo, metapodaci i podaci moraju biti dobro opisani, tako da se mogu kopirati i / ili kombinovati u različitim okruženjima.

Elektronsku verzija FAIRy tale publikacije.

Više o FAIR podacima.