Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Video prilozi

Izjava o preuzimanju zbirke podataka

Politike i procedure DCS predviđaju da naši korisnici prilikom preuzimanja zbirke podataka potpišu Izjavu o preuzimanju zbirke podataka. Izjava o preuzimanju zbirke podataka i njene upotrebe opisuje etički i zakonski okvir koji reguliše distribuciju materijala i precizira uslove pod kojima se korisniku garantuje pristup podacima i način njihove upotrebe (uz citiranje u skladu sa akademskom praksom i poštovanje etičkih principa u naučnom radu). Video u prilogu detaljno opisuje i objašanjava elemente Izjave.