Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Dokumentovanje podataka

Dokumentovanje podataka omogućuje korisnicima da se detaljno upoznaju sa zbirkom podataka. Dostavljanje dokumentacije je dobra praksa koja treba da se sprovodi tokom celog istraživačkog ciklusa. Najbolja dokumentacija je ona koja u potpunosti prati projekt od kreiranja, organizacije i upravljanja podacima, kao i ona koja sadrži i dokumentaciju potrebnu za dugoročno očuvanje podataka.

Najbolje je da zbirka podataka budu praćena odgovarajućom dokumentacijom koja objašnjava kontekst prikupljanja (istoriju, cilj i hipoteze) i metodologiju, kao i svim materijalima koji se tiču podataka. To ne uključuje samo opšte informacije o konkretnom istraživanju (meta-podaci) koje bi trebalo da budu kompatibilne s međunarodnim standardima, već i da sadrže druge materijale koji će omogućiti da se istraživanje u najboljoj mogućoj meri prilagodi za sve buduće potrebe. Poželjno je uključiti sledeće dokumente:

 • Izveštaji o metodologiji
 • Knjige kodova
 • Upitnike
 • Uputstva za kodiranje
 • Uputstva za anketare
 • Rečnike
 • Bibliografije koje se odnose na podatke i
 • Linkove na onlajn alate

Metapodaci

Metapodaci su podskup osnovnih informacija o sprovedenom istraživanju. Pružaju informacije o istraživačkom kontekstu, metodama prikupljanja podataka, pripremi podataka za analizu, analitičke metode i preglede rezultata. Metapodaci bi trebali da budu u skladu sa DDI standardom (The Data Documentation Initiative), koji se koristi za opisivanje podataka u društvenim naukama.

Metapodaci na nivou istraživačke studije

Zbirke podataka, u najvećem broju slučajeva, nastaju kao rezultata istraživačkog procesa (projekta/studije. Metapodaci na nivou studije uključuju sledeće informacija:

 • Kontekst prikupljanja podataka (istorijat projekta, ciljeve i hipoteze)
 • Metode prikupljanja podataka: protokole prikupljanja podataka, plan uzrokovanja, korišćene instrumente, korišćen hardver i softver, skaliranje podataka
 • Strukturu baze podataka, broj slučajeva, evidenciju, varijable i odnose među fajlovima
 • Izvore podataka i poreklo materijala, npr. prepisani ili izvedeni podaci
 • Informacije o proveri ispravnosti podataka, anonimizaciji/pseudonimizaciji, čišćenju i svim drugim sprovedenim postupcima kojima se osigurava kvalitet (kao što je provera pogrešaka u prepisivanju, kalibriranje rezolucije snimanja video materijala i sl.)
 • Informacije o vremenskim promenama podataka (verzije)
 • Informacije koje su napravljene u metodologiji, sadržaju istraživanja, upitnicima, označavanju varijabli, merenju i sakupljanju u slučaju vremenskih serija i longitudinalnih istraživanja
 • Informacije o poverljivosti podataka, pristupu i uslovima upotrebe

Metapodaci na nivou zbirke podataka

Metapodaci svake pojedinačne zbirke podataka su sastavni deo fajla u kome se nalaze podaci i mogu biti u obliku varijabli i opisa koda u bazi podataka ili u obliku zaglavlja u transkript fajlovima, u zavisnosti od toga da li su u pitanju kvantitativni ili kvalitativni podaci.

Metapodaci na nivou zbirke podataka uključuju:

 • Imena, oznake i opise varijabli, zapisa i njihovih vrednosti
 • Objašnjenje korišćenih kodova i klasifikacionih šema
 • Kodovi i razlozi za nedostajuće vrednosti
 • Izvedeni podaci kreirani nakon prikupljanja, sa kodom, algoritmom ili komandnim fajlom koji se koristi za njihovo kreiranje
 • Informacije o ponderisanju i složenim varijablama i uputstvo načinu njihove upotrebe
 • Spisak podataka koji opisuju slučajeve, pojedince ili predmete koji se proučavaju (npr. za evidentiranje kvalitativnih intervjua

Lokacija

Institut ekonomskih nauka

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd, Srbija

Radno Vreme

Pon-Pet: 9:00 - 15:00
Vikendom: Zatvoreno

Telefon / Email

Tel. + 381 64 12 33 254

data-centar@ien.bg.ac.rs