Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Projekti

Podrška osnivanju nacionalnih/regionalnih arhiva podataka u društvenim naukama / Support to Establishment of National/Regional Social Sciences Data Archives (SERSCIDA)

Projektni okvir: FP7

Finansiran od: Evropske komisije

Period realizacije: januar 2012. – jul 2014.

Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

Projekat Podrška osnivanju nacionalnih/regionalnih arhiva podataka u društvenim naukama (Support to Establishment of National/Regional Social Sciences Data Archives – SERSCIDA), finansiran od strane Evropske komisije u okviru FP7 programa, zamišljen je kao strateški projekat za podršku, saradnju i razmenu znanja u oblasti arhiviranja podataka u društvenim naukama između zemalja EU – članica Konzoricijuma evropskih arhiva podataka u oblasti društvenih nauka (CESSDA) i zemalja Zapadnog Balkana.

Projekat je imao za cilj da proceni potencijale upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija za potrebe naučnih istraživanja i razmene znanja u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Partneri Instituta ekonomskih nauka na projektu su bili: Centar za ljudka prava (CHR) Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (koordinator projekta); Fondation Suisse pour la Recherche en Sciences Sociales (FORS), Švajcarska; Swedish National Data Service (SND) Goeteborgs Universitet, Švedska; UK Data Archvie (UKDA) University of Essex, Velika Britanija; Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) Univerza v Ljubljani, Slovenija i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (FFZG), Hrvatska.

 

Servisi podataka jugoistočne Evrope / South-Eastern European data services (SEEDS)

Projektni okvir: SCOPES

Finansiran od: Švajcarskog fonda za nauku (SNSF)

Period realizacije: maj 2015. – april 2017.

Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

SEEDS projekat, finansiran od strane Swiss National Science Foundation (SNSF), imao za cilj da proširi napore koji su postignuti tokom projekta SERSCIDA. Projekat je bio podržan od strane CESSDA sa težnjom da se novi digitalni arhivi u društvenim naukama osnuju u Albaniji, Kosovu*, Makedoniji i Crnoj Gori i da se uspostavi njihova saradnja sa srodnim institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou, a posebno sa Srbijom i Hrvatskom. Novi partneri su bili iz Albanije (Institute for Democracy and Mediation – IDM), Kosova* (Centre for Political Courage – CPC), Makedonije (Ss. Cyril and Methodius University, Institute for Sociological, Political and Juridical Research – ISPJR) i Crne Gore (Center for Monitoring and Research – CeMI) i kroz ovaj projekat su imalli priliku da koriste iskustva zemalja koje su već ostvarile napredak na ovom polju (Srbija, Institut ekonomskih nauka i Hrvatska, Filozofski fakultet Univerziteta u Zagrebu), uz pomoć i podršku arhiva ih Švajcarske (FORS), Slovenije (ADP), Velike Britanije (UKDA) i Nemačke (GESIS).

 

Spašavanje RRPP podataka / RRPP Data Rescue

Projektni okvir: RRPP

Finansiran od: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju / Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

Period realizacije: januar 2016. – februar 2017.

Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

Cilj projekta je bio da se obezbedi dugoročno očuvanje i pristup podacima koji su prikupljeni u projektima realizovanim u okviru Regional Research Promotional Program (RRPP). Pod time se podrazumevalo da će podaci biti sačuvani, zaštićeni, otvoreni za pretraživanje, te će naučna zajednica moći da ih koristi u budućnosti. Aktivnosti na arhiviranju RRPP podataka realizovane su saradnji sa SEEDS projektom. Podaci su raspoloživi u SEEDbase digitalnom repozitorijumu.

Partneri koji su realizovali projekat su: Albanija (IDM), Bosna i Hercegovina (Analitika), Hrvatska (FFZG), Kosovo* (CPC), Makedonija (ISPJR), Crna Gora (CeMI) i Srbija (IEN). Nacionalni centri podataka u Švajcarskoj (FORS) i Sloveniji (ADP) učestvuju u ovom projektu kao mentori. Kroz SEEDS projekat regionalne partnerske institucije su bile u prilici da steknu potrebne veštine i iskustvo u radu sa podacima, kao i da uspostave komunikaciju sa istraživačkom zajednicom, resornim ministarstvima i drugim stejkholderima.

 

CESSDA SaW – Jačanje i širenje Konzorcijuma evropskih digitalnih arhiva u društvenim naukama / Strengthening and Widening CESSDA

Projektni okvir: HORIZON2020

Finansiran od: Evropske komisije

Period realizacije: oktobar 2015. -septembar 2017.

Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

Nakon uspešnog osnivanja organizacije CESSDA u novoj organizacionoj formi, 2013. godine pojavila se potreba za jačanjem i širenjem mreže digitalnih arhiva kako bi se osigurala održivost i pokrivenost cele Evrope. Glavni cilj projekta je bio da se obezbede uslovi i učine inicijalni koraci ka stvaranju pouzdanih servisa podataka u društvenim naukama širom kompletne Evropske istraživačke oblasti (European Research Area – ERA), koji će biti u stanju da zadovolje potrebe istraživača nove generacije. Relevantne prethodne inicijative realizovane u ovoj oblasti biće uzete kao osnova za proširenje članstva u organizaciji CESSDA (npr. SERSCIDA, DASISH, DwB).

Partneri na projektu su bili: CESSDA AS, Norveška; Charles Beagrie Limited, Velika Britanija; Ethniko Kentro Koinonikon Erevnon (EKKE), Grčka; Tarki Alapitvany (Tarki Foundation), Mađarska; Tartu Ulikool (UTARTU), Estonija; University College Dublin, National University of Ireland, Dublin (NUID UCD), Irska; Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), Portugal; Sveučilište u Zagrebu Filozofski Fakultet (FFZG), Hrvatska; Institut ekonomskih nauka/Data centar Srbija za društvene nauke (IEN/DCS), Srbija i Sociologicky Ustav Slovenskej Akademie Vied (SU SAV), Slovačka.

Lokacija

Institut ekonomskih nauka

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd, Srbija

Radno Vreme

Pon-Pet: 9:00 - 15:00
Vikendom: Zatvoreno

Telefon / Email

Tel. + 381 64 12 33 254

data-centar@ien.bg.ac.rs