Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Osnovne informacije

Data centar Srbija za društvene nauke (DCS) je nacionalni centar podataka Republike Srbije osnovan 2014. godine kao organizaciona jedinica Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, sa ciljem da identifikuje značajne izvore podataka u okviru velikog broja disciplina društvenih nauka, da ih prikupi i pripremi za dugoročno čuvanje i da omogući distribuciju za upotrebu u naučne i obrazovne svrhe u akademskih okvirima.

DCS je nastao kao rezultat FP7 projekta SERSCIDA – Support for Establishment of National / Regional Social Science Data Archives / Podrška osnivanju nacionalnih / regionalnih arhiva podataka u društvenim naukama, u periodu 2012-2014. SERSCIDA je bila zamišljena kao strateški projekat za saradnju i razmenu znanja između EU zemalja, koje su uključene u rad Konzorcijuma evropskih arhiva podataka iz oblasti društvenih nauka (Consortium of European Social Science Data Archives – CESSDA) i zemalja zapadnog Balkana (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina).

Dalji razvoj DCS bio je podržan od strane Švajcarske nacionalne fondacije za nauku, u okviru SCOPES projektnog okvira i projekta SEEDS (South-Eastern European Data Services), u periodu 2015-2017. Projekat je imao za cilj da proširi napore koji su postignuti tokom projekta SERSCIDA. U okviru realizacije SEEDS projekta, IEN je realizovao i projekat RRPP Data Rescue u okviru koga se prikupljeni izuzetno vredni skupovi podataka proistekli iz istraživanja realizovanih u okviru Regional Research Promotional Programme – RRPP.

U istom periodu DCS je učestvovao i u realizaciji HORIZON2020 projekta CESSDA SaW (Strengthening and Widening). Nakon uspešnog osnivanja konzorcijuma CESSDA ERIC u novoj organizacionoj formi, 2013. godine pojavila se potreba za jačanjem i širenjem mreže digitalnih arhiva, kako bi se osigurala održivost i pokrivenost cele Evrope. Glavni cilj projekta bio je da se obezbede uslovi i učine inicijalni koraci ka stvaranju pouzdanih servisa podataka u društvenim naukama širom kompletne Evropske istraživačke oblasti (European Research Area – ERA), koji će biti u stanju da zadovolje potrebe istraživača nove generacije.

Kao rezultat uloženog rada i napora na razvoju istraživačke infrastrukture, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije podržalo je rad DCS i Republika Srbija je u februaru 2019. godine, na Generalnog skupštini, izglasana za članicu CESSDA ERIC, a Data centar Srbija za društvene nauke je imenovan za nacionalnog pružaoca usluga u oblasti prikupljanja, arhiviranja i deljenja istraživačkih podataka u akademskoj zajednici.

Misija

Misija Data centra Srbija za društvene nauke je da obezbedi podršku istraživačima u Republici Srbiji u procesu upravljanja podacima, kroz razvoj pouzdane infrastrukture i kroz uvećanje i deljenje znanja u ovoj oblasti.

Vizija

Naša vizija je da postanemo centar Srbije i regiona koji će okupljati istraživače koji naučni rad sprovode uz poštovanje principa Otvorene nauke, Otvorenog pristupa i FAIR standarda za podatke.

Lokacija

Institut ekonomskih nauka

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd, Srbija

Radno Vreme

Pon-Pet: 9:00 - 15:00
Vikendom: Zatvoreno

Telefon / Email

Tel. + 381 64 12 33 254

data-centar@ien.bg.ac.rs