Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Plan upravljanja podacima

Plan upravljanja podacima je dokument koji prikazuje obradu podataka za vreme i nakon istraživačkog procesa. Preporuke su da se izradi na samom početku istraživanja, kako bi se predvidele, a potom i izbegle, moguće greške u radu. Plan podrazumeva dokumentovanje, formatiranje, skladištenje, poverljivost i deljenje podataka, rešavanje pitanja etike i dobijanja saglasnosti ispitanika, kao i autorska prava.

U nastavku su predstavljena ključna pitanja u planiranju upravljanja podacima u istraživanjima i lista zadataka u upravljanju podacima koja može biti od koristi za pripremu i implementaciju plana upravljanja podacima.

Ključna pitanja u planiranju upravljanja podacima u istraživanjima:

 • Poznavanje pravnih, etičkih i drugih obaveza u odnosima sa učesnicima u istraživanju (ispitanicima), kolegama, donatorima i institucijama
 • Konzistentna primena dobre prakse
 • Definisanje uloga i odgovornosti relevantnih strana u istraživanju
 • Dizajniranje upravljanja podacima u skladu sa potrebama i svrhom istraživanja
 • Obučenost za upravljanje podacima
 • Inkorporiranje mera za upravljanje podacima u okviru istraživačkog ciklusa i
 • Primena i pregled upravljanja podacima u toku istraživanja, kao deo progresa u istraživanju i ocene napretka

Lista zadataka za upravljanje podacima (preuzeto sa: www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/plan/checklist)

Ova lista pitanja vam može pomoći da identifikujete najbolju praksu u upravljanju podacima i njihovom deljenju.

Planiranje

 • Ko je odgovoran za koji deo procesa upravljanja podacima?
 • Da li su vam neophodne nove veštine za bilo koju planiranu aktivnost?
 • Da li su vam potrebni dodatni resursi za upravljanje podacima, na primer: ljudi, vreme ili oprema?
 • Da li ste računali na troškove koji se odnose na skladištenje podataka u cilju dugoročnog čuvanja i pristupa podacima?

Dokumentovanje

 • Da li će drugi moći da razumeju vaše podatke i da ih pravilno koriste?
 • Da li su vaši struktuirani podaci jasni u smislu naziva varijabli, kodiranja i korišćenih skraćenica?
 • Kakvi opisi i kontekstualna dokumentacija objašnjavaju značenje vaših podataka, metodologiju i uslove u kojima su oni prikupljeni?
 • Na koji način ćete označiti i organizovati podatke, zapise i dokumentaciju?
 • Da li ćete biti konzistentni u katalogizaciji podataka?

Formatiranje

 • Da li koristite standardizovane i konzistentne procedure za prikupljanje, obradu, prepis, proveru, validaciju i verifikaciju podataka, kao što su standardni protokoli, šabloni i forme?
 • Koji format podataka ćete koristiti? Da li su format i softver koji koristite pogodni za deljenje i dugoročnu održivost podataka, na primer softveri koji ne zahtevaju licencu ili softveri bazirani na otvorenim standardima?
 • Kada prebacujete podatke iz jednog formata u drugi, da li vršite proveru sa ciljem osiguranja da podaci, objašnjenja uz podatke i unutrašnji metapodaci nisu izgubljeni ili promenjeni?

Skladištenje

 • Da li se vaši digitalni i ne-digitalni podaci čuvaju na više sigurnih i bezbednih lokacija?
 • Da li je potrebno lične i osetljive podatke skladištiti na bezbedan način? Ukoliko je odgovor: „Da“, da li su oni na pravi način zaštićeni?
 • Ukoliko podatke prikupljate preko mobilnih uređaja, na koji način ćete ih preneti i skladištiti?
 • Ukoliko se podaci čuvaju na više lokacija, na koji način ćete održati usklađenost verzija?
 • Da li se bekap vaših podataka vrši u dovoljnoj meri, regularno i na bezbedan način?
 • Da li znate koja verzija vaših podataka je glavna?
 • Ko ima pristup kojim podacima tokom i nakon istraživanja? Postoji li potreba za ograničavanjem pristupa? Kako će se ovim procesom upravljati nakon vaše smrti?
 • Koliko dugo planirate da skladištite podatke i da li treba da napravite selekciju između podataka koje ćete zadržati i koje ćete uništiti?

Poverljivost, etika i pristanak

 • Da li vaši podaci sadrže poverljive ili osetljive informacije? Ukoliko je odgovor „Da“, da li ste razgovarali sa ispitanicima od kojih ste prikupili podatke o mogućnosti deljenja tih podataka?
 • Da li ste obezbedili pisani pristanak ispitanika (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti forma se zove Pristanak obaveštenog lica) da delite podatke van opsega vašeg istraživanja?
 • Da li treba da učinite podatke anonimnim kroz, na primer, uklanjanje podataka o identitetu (anonimizacija ili pseudonimizacija) tokom istraživanja i prilikom pripreme za deljenje podataka?

Autorska prava

 • Da li ste definisali autorska prava nad vašim podacima? Postoji li mogućnost za ostvarivanje zajedničkih autorskih prava?
 • Da li ste razmišljali koja vrste licence je pogodna za deljenje vaših podataka i koje vrste ograničenja bi mogle biti primenjene u njihovoj ponovnoj upotrebi? Pogledajte CC-BY licence za online deljenje sadržaja.
 • Ukoliko zahtevate pristup tuđim podacima ili koristite podatke drugih istraživača, da li ste razmišljali o opcijama za deljenje ovih podataka kao što je, na primer, pregovaranje o licenci sa primarnim izvorom?
 • Možete li dugoročno skladištiti lične podatke, kako bi oni mogli biti korišćeni u budućnosti?

Deljenje podataka

 • Da li planirate da učinite svoje podatke dostupnim za deljenje ili na koji način ćete izvršiti selekciju podataka koje planirate da čuvate i podelite?
 • Kako i kada ćete obezbediti dugoročno čuvanje vaših istraživačkih podataka?
 • Na koji način ćete svoje podatke učiniti dostupnim budućim korisnicima?

Primer Plana upravljanja podacima (online formular)

https://dmptool.org/

Dodatna literatura: UKDS, Managing and Sharing Data

Lokacija

Institut ekonomskih nauka

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd, Srbija

Radno Vreme

Pon-Pet: 9:00 - 15:00
Vikendom: Zatvoreno

Telefon / Email

Tel. + 381 64 12 33 254

data-centar@ien.bg.ac.rs